E-FARMA


Fragment de l'article publidat en la revista e-farma núm. 15 - març 2012 del Servei Català de la Salut
D’altra banda, un repte de futur serà integrar les teràpies alternatives i complementàries (MAC) emergents ja que millorarien els nostres resultats, tal com estan demostrant en la bibliografia científica (5, 6). La nostra experiència, després d’implementar aquesta tècnica en el Centre d’Atenció Primària (CAP), és que en un 80 % dels pacients amb dolor crònic el seu nivell de dolor disminuïa després de fer servir la teràpia neural a les 2 setmanes, 3 mesos i als 6 mesos i, a més, disminuïa el consum de fàrmacs per al dolor. Les MAC es fan servir amb major freqü.ncia a Europa, tal com es desprèn del treball Pain in Europe (1) : en l’acupuntura, per exemple, la mitjana de l’ús d’aquesta tècnica a nivell europeu és del 13% i a Espanya és del 6%. En qualsevol cas, un aspecte important és distingir quin tipus de dolor cal tractar: neuropàtic,
nociceptiu, psicògen o el que és més habitual, el mixt. Dins d’aquests, el dolor neuropàtic és un dolor més complex i es diagnostica poc. El desconeixement de molts dels mecanismes de la seva fisiopatologia, que comporten una clínica difícil de valorar, fa que tingui un abordatge més complex, i una gran repercussió en tots els àmbits de la vida de qui el pateix.
Malgrat tot, després d’un progressiu augment en assajos clínics del dolor neuropàtic, encara estem lluny d’haver aconseguit resultats satisfactoris, ja que en menys de la meitat dels pacients obtenim un  benefici significatiu amb els fàrmacs de què disposem (7) .

Abordaje del dolor crónico no oncológico
Fragmento del artículo publicado en la revista e-farma num. 15 - marzo 2012 del Servei Català de la Salut

Por otro lado, un reto de futuro será integrar las terapias alternativas y complementaries (MAC) emergentes ja que mejorarían nuestros resultados, como están demostrando en la bibliografía científica (5, 6). Nuestra experiencia, después de implementar esta técnica en el Centro de Atención Primaria (CAP), es que en un 80 % de los pacientes con dolor crónic su nivel de dolor disminuía después de usar la terapia neural a las 2 semanas, 3 meses y a los 6 meses y, además, disminuía el consumo de fármacos para el dolor. Las MAC se usan con mayor frecuencia en Europa, com es desprende del trabajo Pain in Europe (1) : en la acupuntura, por ejemplo, la mediana del uso de esta técnica a nivel europeo es del 13% y en España es del 6%. En cualquier caso, un aspecto importante es distinguir qué tipo de dolor es necesario tratar: neuropático, nociceptivo, psicógeno o el que es más habitual, el mixto. Dentro de estos, el dolor neuropático es un dolor más complejo y se diagnostica poco. El desconocimiento de muchos de los mecanismos de su fisiopatología, que comportan una clínica difícil de valorar, hace que tenga un abordaje más complejo, y una gran repercusión en todos los ámbitos de la vida de quien lo padede.
A pesar de todo, después de un progresivo aumento en ensayos clínicos del dolor neuropático, aún estamos lejos de haber conseguido resultados satisfactorios, ya que en menos de la metad de los pacientes obtenemos un  beneficio significativo con los fármacos de que disposemos (7) .